ПРОИЗВОДИ НА ЦРНА И ОБОЕНА МЕТАЛУРГИЈА proizvodi na crna i oboena metalurgija

 
1516 Металопромет
компанијата дооел металопромет, струмица е основана 1972 година од страна на г-дин мите шапковски. од почетокот основна дејност на компанијата е конф...

serviceImg Лим и лимени производи Лимени цевки и профили Црна и обоена металургија Електрозаварени цевки и профили нНафта и нафтени деривати
categoryImg индустрија и производство www.metalopromet.com.mk
2316 Туртел АД
“туртел” е акционерско друштво за трговија на мало, големо и извоз-увоз со седиште на улица “тошо арсов” – 36 штип . основна дејност на друштвото е ...

serviceImg Градежни материјали Обоена и црна металургија Санитарна опрема
categoryImg индустрија и производство www.turtel.com.mk
2524 Железник АД
ние железник ад - демир хисар сме приватна фирма за производство и промет основана во 1970 година. од своите први производи пласирани во соседните ...

serviceImg Челичен гранулат Челични одлеаноци
categoryImg индустрија и производство www.zeleznik.com.mk
5238 Меркур Македонија
со отварањето на новиот деловен објект сме се поприсутни и во продажбата на алати , машини , опрема за бањи и многу други групи на производи. интензи...

serviceImg Алати Машини Производи Црна Обоена Металургија
categoryImg индустрија и производство www.merkur.eu
5483 Макстил АД
макстил ад е значаен регионален производител на топловалани дебели лимови во чиј состав влегуваат производните погони: челичарница и валавница за дебе...

serviceImg Производство Лим Лимени производи Челик Челични производи Производи на црна и обоена металургија
categoryImg индустрија и производство www.makstil.com
5668 Метал Инженеринг 2008
метал инженеринг 2008 е компанија која се занимава со производство на големо и мало на ребрасти пластифицирани и поцинковани лимови по мера на нарачат...

serviceImg Производство Лимови Преработка Производи Ковани огради Црна и обоена металургија
categoryImg индустрија и производство www.metaling.mk
6131 Лив Метал
лив метал дооел е компанија која произведува производи од обоени метали, обработка и сервис. формирана во 1992 година како мала работилница за лиење и...

serviceImg Производи Црна и обоена металургија Обоени метали Сервис Пумпи Челични конструкции
categoryImg индустрија и производство www.livmetal.com.mk
6877 РЖ Институт
рж институт-акционерско друштво со доминантна дејност- производство на легури од обоени метали (al и cu) и неметали.како дополнителни дејности се услу...

serviceImg Производи Црна и обоена металургија Лабораториски услуги за рударство
categoryImg индустрија и производство www.rzinstitut.com.mk
Категории