Управата за водење на матичните книги Управата за водење на матичните книги


Detail ImgОсновна надлежност на Управата е водење на матичните книги на родени, венчани и умрени (рачно и во електронска форма), нивна заштита и чување, издавање на изводи, уверенија, преписи и копии врз основа на матичните книги, водење на постапка и составување на записник за најдено дете, обновување на уништени, оштетени или исчезнати матични книги.Види статистика


Слични сајтови

Категории