Комората на извршители на Република Македонија Комората на извршители на Република Македонија


Detail ImgКомората на извршители на Република Македонија (подолу “КИРМ“) е основана на 7 јуни 2006 година во Скопје, врз основа на член 65 од Законот за извршување на Република Македонија (“Сл. весник на РМ“, бр. 35/2005; 50/2006 и 129/06), кој предвидува дека “Извршителите и замениците на извршителите во Република Македонија, задолжително се здружуваат во Комора на извршители”. Согласно овој закон, КИРМ ужива својство на правно лице.Види статистика


Слични сајтови

Категории